Mục tiêu - Sứ mệnh

MỤC TIÊU VÀ SỨ MỆNH

MỤC TIÊU VÀ SỨ MỆNH  1. SỨ MỆNH: Trường Trung cấp Y Dược Lê Hữu Trác là một cơ sở giáo dục chuyên nghiệp, đào tạo...

MỤC ĐÍCH THÀNH LẬP, MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ VÀ QUY MÔ ĐÀO TẠO CỦA...

MỤC ĐÍCH THÀNH LẬP, MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ VÀ QUY MÔ ĐÀO TẠO CỦA NHÀ TRƯỜNG 1. Mục đích thành lập Trường: 1.1. Đào tạo cán bộ...