CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ CỦA CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

 TRƯỜNG TRUNG CẤP Y DƯỢC LÊ HỮU TRÁC

img_2732

BSCKII Lê Thị Hồng Hoa Chủ tịch HĐQT – Hiệu trưởng

·        Chủ tịch Hội đồng quản trị phải là thành viên sáng lập và sở hữu từ 8% vốn điều lệ trở lên

·        Chủ tịch Hội đồng quản trị do Hội đồng quản trị bầu trong số thành viên Hội đồng quản trị và được Cơ quan có thẩm quyền công nhận. Chủ tịch Hội đồng quản trị có thể kiêm nhiệm Hiệu trưởng .

·        Chủ tịch Hội đồng quản trị phải có phẩm chất đạo đức tốt,  có trình độ tốt nghiệp đại học trở lên.

·        Chủ tịch Hội đồng quản trị có những quyền hạn và nhiệm vụ sau đây

·        Xây dựng chương trình,  kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị;

·        Chủ trì chuẩn bị chương trình,  nội dung các tài liệu phục vụ cuộc họp,  triệu tập và chủ tọa cuộc họp Hội đồng quản trị;

·        Tổ chức việc thông qua Quyết nghị của Hội đồng quản trị;

·        Chịu trách nhiệm về tài chính và tổ chức;

·        Chỉ đạo việc thực hiện các quyết nghị của Hội đồng quản trị sau khi được thông qua;

·        Chủ tịch Hội đồng quản trị có trách nhiệm,  lãnh đạo, giám sát Ban giám hiệu, các phòng, ban về việc thực hiện kế hoạch của Nhà trường.

·        Trường hợp Chủ tịch Hội đồng quản trị vắng mặt trong thời gian 6 tháng  sẽ uỷ quyền cho một thành viên trong Hội đồng quản trị thực hiện quyền và nhiệm vụ của Chủ tịch Hội đồng quản trị trong thời gian vắng mặt.

·        Chủ tịch Hội đồng quản trị được quyền sử dụng bộ máy tổ chức và con dấu của Trường để hoạt động trong phạm vi chức năng,  nhiệm vụ của Hội đồng quản trị. Các văn bản,  nghị quyết của Hội đồng quản trị do Chủ tịch Hội đồng quản trị ký.