Thông báo mở lớp Điều dưỡng chuyển đổi 3 tháng.

Hiện nay nhà trường đã mở lớp Điều dưỡng chuyển đổi 3 tháng cho học sinh tốt nghiệp Y sĩ YHCT và Y

sĩ Đa khoa. Thời gian học bắt đầu từ 15/05/2012.

Liên hệ phòng Tuyển sinh để biết thêm chi tiết: 04.62921115; Cô Dung (chủ nhiệm lớp) 094.345.8568