ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NHIỆM KỲ 2019 – 2024

Ngày 15 tháng 10 Trường Trung cấp Y – Dược Lê Hữu Trác đã tổ chức thành công rực rỡ Đại Hội Đồng Cổ Đông nhiệm kỳ 2019 – 2024