NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI CHI BỘ TRƯỜNG TRUNG CẤP Y – DƯỢC LÊ HỮU TRÁC NHIỆM KỲ 2012 – 2015

 

01

Sau một thời gian làm việc khẩn trương, nghiêm túc Đại hội chi bộ Trường Trung cấp Y – Dược Lê Hữu Trác đã thảo luận, đóng góp ý kiến vào báo cáo Chính trị Đại hội chi bộ; báo cáo kiểm điểm của Ban chi ủy; báo cáo Tài chính; bầu Ban chi ủy nhiệm kỳ mới gồm 03 đồng chí và bầu đồng chí Lê Thị Hồng Hoa làm Bí thư chi bộ lãnh đạo điều hành hoạt động của chi bộ nhiệm kỳ 2012 – 2015. Sau đây là nghị quyết Đại Hội.

 

NGHỊ QUYẾT

                          ĐẠI HỘI CHI BỘ TRƯỜNG TRUNG CẤP

                  Y – DƯỢC LÊ HỮU TRÁC NHIỆM KỲ 2012 – 2015

 

Đại hội Chi bộ Trường Trung cấp Y – Dược Lê Hữu Trác nhiệm kỳ 2012 – 2015 được tiến hành vào hồi 13h30’, ngày 28 tháng 9 năm 2012 tại Trường Trung cấp Y – Dược Lê Hữu Trác. Tổng số Đảng viên được triệu tập 13 vắng …..

Đại hội đã thảo luận, đóng góp ý kiến vào báo cáo Chính trị Đại hội chi bộ; báo cáo kiểm điểm của Ban chi ủy; báo cáo Tài chính; bầu Ban chi ủy nhiệm kỳ 2012 – 2015

ĐẠI HỘI THỐNG NHẤT

    I.ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NHIỆM KỲ 2010 – 2012 CỦA CHI BỘ VỚI CÁC          

   NỘI DUNG CHÍNH NÊU TRONG BÁO CÁO

    II. KIỂM ĐIỂM CÔNG TÁC LÃNH ĐẠO NHIỆM KỲ 2010 – 2012

    III. PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM NHIỆM KỲ 2012 – 2015:

1. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng:

100% đảng viên của Chi bộ thực hiện nghiêm túc công tác giáo dục, chính trị, tư tưởng theo phương hướng công tác Chi ủy đề ra.

2. Các công tác Chuyên môn:

Bảo đảm đúng nguyên tắc Đảng lãnh đạo, Nhà trường quản lý; Phát huy vai

trò làm chủ của các đoàn thể; Công đoàn và Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh; Giữ vững mối quan hệ lãnh đạo của Hội đồng Quản trị với Nhà trường.

Chỉ đạo Ban giám hiệu xây dựng kế hoạch, các chỉ tiêu giải pháp một cách công khai, dân chủ trên cơ sở kế hoạch, chỉ tiêu của các tổ chức chuyên môn. Đảm bảo chất lượng giảng dạy, thực hiện tốt và đúng qui chế công tác tuyển sinh năm 2012 – 2013.

Phấn đấu nâng dần số lượng cán bộ cơ hữu có chất lượng. Chỉ đạo toàn diện và sát sao các cơ sở đào tạo của Trường. Có kế hoạch bồi dưỡng các cán bộ mới được tuyển dụng để nhanh chóng tham gia được vào các công tác của Trường.

Thực hiện Thông qua Giáo trình các môn học riêng của Trường và có thể cho xuất bản thành sách chính thống của Trường

Đối với  các cơ sở thực tập cho học sinh có kế hoạch cụ thể và hợp đồng liên kết chặt chẽ.

3.Công tác đoàn thể:

a. Công tác Công đoàn:

Thực hiện đúng mọi chế độ chính sách đối với người lao động, đảm bảo đầy đủ quyền lợi người lao động. Phấn đấu để thu nhập người lao động ngày càng tăng.

b. Công tác Đoàn thanh niên:

Chỉ đạo các hoạt động của đoàn thanh niên, tạo điều kiện tốt nhất để các hoạt động của đoàn thuận lợi. Động viên để công tác tự kiểm tra giám sát nhằm đảm bảo nội qui, qui chế của Trường, Sở và Bộ GD&ĐT được triển khai rộng rãi.

Tăng cường giáo dục đạo đức để đoàn thanh niên tiếp tục tham gia tốt hơn nữa các công tác từ thiện do các tổ chức từ thiện phát động: “Hiến máu nhân đạo”, “Nồi cháo cho em”v.v…

4. Xây dựng công tác Đảng:

– Tăng cường công tác phê và tự phê

– Sinh hoạt Chi bộ đều; Đóng đảng phí đầy đủ.

– Kết nạp 2 Đảng viên.

Thực hiện tốt những định hướng của các chuyên đề mà các lần sinh hoạt của Tháng 7, tháng 8, tháng 9 về: Nâng cao chất lượng Đào tạo, Chi bộ với công tác Công đoàn và Chi bộ với Công tác Đoàn thanh niên.

Tiếp tục đổi mới hình thức sinh hoạt của Chi bộ

5. Đại hội đã bầu Ban chi ủy mới gồm 03 đồng chí, bầu đồng chí Lê Thị Hồng Hoa làm Bí thư chi bộ lãnh đạo điều hành hoạt động của chi bộ nhiệm kỳ 2012 – 2015 theo các mục tiêu mà đại hội đã biểu quyết.

Đại hội bế mạc vào hồi …. giờ …. phút ngày 28 tháng 9 năm 2012.

T/M BAN THƯ KÝ

Một số hình ảnh tại Đại Hội:

2

dscf1336

dscf1346

dscf1375

dscf1382