Lịch tuần làm việc từ ngày 29/02/2016 đến ngày 06/03/2016

TRƯỜNG TRUNG CẤP Y DƯỢC

            LÊ HỮU TRÁC

ĐĂNG KÝ LỊCH TUẦN

Từ ngày 29/02/2016  đến  ngày 06/03/2016

 

Thứ, ngày tháng

Trực BGH

Địa điểm, thời gian

 

Nội dung công việc

Người chù trì

Thành phần tham gia

Đơn vị chuẩn bị

Thứ 2

Ngày 29/2/2016

BS.Tản 8h00- LHT

9h30-LHT

Họp HĐQT.

Họp BGH  mở rộng.

BS.Hoa

BS. Hoa

Các đ,c trong HĐQT.

Các đ,c ĐTN, CĐ, BGH

TC-HC.

TC-HC

Thứ 3

Ngày 01/3/2016

BS.Tản.

 

07h00- LHT ĐTN  tổ chức Lễ ra quân “ Tháng thanh niên 2016” tại quận HM PGS Hoàn Đ/c Lan Anh, 20 học sinh, BCH ĐTN, TC-HC

Thứ 4

Ngày 02/3/2016

BS.Tản.

 

  BGH làm việc với Hội ĐY Quảng Ngãi BS Hoa BGH TC-HC

Thứ 5

Ngày 02/3/2016

BS.Tản.

 

  BGH làm việc với Hội ĐY Quảng Ngãi BS Hoa BGH TC-HC

Thứ 6

Ngày 2/3/2016

BS.Tản.

 

8h00-LHT

9h30-LHT

14h00-LHT

Họp chi bộ.

Giao ban toàn trường.

Hội thi Bí thư ĐTN giỏi cụm 5 trường,…

PGS. Hoàn

BS. Hoa

Đ.c Lan Anh

Các đ,c Đảng viên.

Toàn thể CB, NV, GV

Đ,c Lan Anh, khách mời BGH.

TC-HC

TC-HC.

TC-HC

Thứ 7

Ngày 4/3/2016

BS.Tản.

 

 TC Y tế B.giang BGH làm việc với Bắc Giang BS Hoa BGH TC-HC

Thứ CN

Ngày 5/3/2016

BS.Tản.

 

  BGH làm việc với Bắc Giang BS Hoa BGH TC-HC

                                                                                                                        HIỆU TRƯỞNG

 

                                                                                                                        (Đã ký)

                                                                                                                    BS.CK2. Lê Thị Hồng Hoa