Lịch tuần làm việc từ ngày 25/04/2016 đến ngày 01/05/2016

TRƯỜNG TRUNG CẤP Y DƯỢC

            LÊ HỮU TRÁC

ĐĂNG KÝ LỊCH TUẦN

Từ ngày 25/04/2016  đến  ngày 1/5/2016

 

Thứ, ngày tháng

Trực BGH

Địa điểm, thời gian

 

Nội dung công việc

Người chù trì

Thành phần tham gia

Đơn vị chuẩn bị

Thứ 2

Ngày 25/4/2016

-BS.Tản.

-PGS.Hoàn

8h00- LHT

14h-BYT

Họp Hội khuyến học họ Lê.

Họp với Cục YHCT – BYT

BS Hoa.

BS Toán

Các Thành viên trong Hội.

BS Toán, Ths.Quý

TC-HC

Thứ 3

Ngày 26/4/2016

-BS.Tản.

-PGS.Hoàn

 

14h00-LHT – Làm việc với Cục KHCN & Đào tạo BYT

-Làm việc với Cục KHCN & Đào tạo BYT

  -BS.Hoa, PGS Thu Anh. -BS Tản

 

-TC-HC

Thứ 4

Ngày 27/4/2016

-BS.Tản.

-PGS.Hoàn

 

14h00- LHT Làm việc với Cục YHCT – BYT

 

  BS.Hoa TC-HC

Thứ 5

Ngày 28/4/2016

-BS.Tản.

-PGS.Hoàn

        TC-HC

Thứ 6

Ngày 29/4/2016

-BS.Tản.

-PGS.Hoàn

8h00-LHT

10h00- LHT

 

Họp Hội đồng khoa học Trường

Giao ban toàn trường

BS.Hoa

BS Hoa

Các đ,c trong HĐ

Toàn thể CB,NV, GV

TC-HC

TC-HC

Thứ 7

Ngày 30/4/2016

-BS.Tản.

 

         

Thứ CN

Ngày 01/5/2016

-BS.Tản.

 

         

                                                                                                                        HIỆU TRƯỞNG

 

                                                                                                                        (Đã ký)

                                                                                                                  BS.CK2. Lê Thị Hồng Hoa