Lịch tuần làm việc từ ngày 23/05/2016 đến ngày 29/05/2016

TRƯỜNG TRUNG CẤP Y DƯỢC

            LÊ HỮU TRÁC

ĐĂNG KÝ LỊCH TUẦN

Từ ngày 23/05/2016  đến  ngày  29/5/2016

 

Thứ, ngày tháng

Trực BGH

Địa điểm, thời gian

 

Nội dung công việc

Người chù trì

Thành phần tham gia

Đơn vị chuẩn bị

Thứ 2

Ngày 23/5/2016

-BS.Tản.

-PGS.Hoàn

  Nghiệm thu dự án tin học “ Thư viện điện tử” BS. Hoa Ban dự án TC-HC

Thứ 3

Ngày 24/5/2016

-BS.Tản.

-PGS.Hoàn

 

  Phát triển XD dự án đào tạo BS.Hoa P.Đào tạo P.Đ.tạo

Thứ 4

Ngày 25/5/2016

-BS.Tản.

-PGS.Hoàn

 

  Kiểm tra báo cáo tổng kết năm học BS.Hoa P.Đào tạo P.Đ.tạo

Thứ 5

Ngày 26/5/2016

-BS.Tản.

-PGS.Hoàn

  Điều chỉnh kế hoạch liên kết các trường BS.Hoa P.TC-HC TC-HC

Thứ 6

Ngày 27/5/2016

-BS.Tản.

-PGS.Hoàn

-8h00-9h00 LHT.

-9h00-10h00-LHT

-10h00-11h00-LHT

 

-Họp chi bộ

-Họp HĐKH

-Giao ban toàn trường.

 

-PGS.Hoàn

-BS Hoa.

-BS Hoa.

 

-Các đ,c đảng viên

-Các đ,c BGH,T.phó BM.

Toàn thể CB,NV,GV

-TC-HC

-TC-HC

-TC-HC

 

Thứ 7

Ngày 28/5/2016

-BS.Tản.

 

         

Thứ CN

Ngày 29/5/2016

-BS.Tản.

 

         

                                                                                                                        HIỆU TRƯỞNG

 

                                                                                                                        (Đã ký)

                                                                                                                  BS.CK2. Lê Thị Hồng Hoa