Lịch tuần làm việc từ ngày 18/04/2016 đến ngày 24/04/2016

TRƯỜNG TRUNG CẤP Y DƯỢC

            LÊ HỮU TRÁC

ĐĂNG KÝ LỊCH TUẦN

Từ ngày 18/04/2016  đến  ngày 24/4/2016

 

Thứ, ngày tháng

Trực BGH

Địa điểm, thời gian

 

Nội dung công việc

Người chù trì

Thành phần tham gia

Đơn vị chuẩn bị

Thứ 2

Ngày 18/4/2016

-BS.Tản.-PGS.Hoàn Nghỉ bù (10/3 âm lịch)

Thứ 3

Ngày 19/4/2016

-BS.Tản.-PGS.Hoàn

 

Chuẩn bị tài liệu DA đào tạo YHCT PGS Hoàn Phòng TC-HC TC-HC

Thứ 4

Ngày 20/4/2016

-BS.Tản.-PGS.Hoàn

 

Chuẩn bị tài liệu DA đào tạo YHCT PGS Hoàn Phòng TC-HC TC-HC

Thứ 5

Ngày 21/4/2016

-BS.Tản.-PGS.Hoàn 8h00-LHT Thông qua chương trình  DA đào tạo YHCT BS. Hoa CBGD TC-HC

Thứ 6

Ngày 22/4/2016

-BS.Tản.-PGS.Hoàn 09h00- LHT

 

Đoàn đi quảng Ngãi (hoãn)Giao ban CB BS.HoaBS Hoa BGH.Các đ,c T.phó đơn vị TC-HCTC-HC

Thứ 7

Ngày 23/4/2016

-BS.Tản. 

Thứ CN

Ngày 24/4/2016

-BS.Tản. 

                                                                                                                        HIỆU TRƯỞNG

 

                                                                                                                         (Đã ký)

                                                                                                                   BS.CK2. Lê Thị Hồng Hoa