Lịch tuần làm việc từ ngày 14/03/2016 đến ngày 20/03/2016

TRƯỜNG TRUNG CẤP Y DƯỢC

            LÊ HỮU TRÁC

ĐĂNG KÝ LỊCH TUẦN

Từ ngày 14/03/2016  đến  ngày 20/03/2016

 

Thứ, ngày tháng

Trực BGH

Địa điểm, thời gian

 

Nội dung công việc

Người chù trì

Thành phần tham gia

Đơn vị chuẩn bị

Thứ 2

Ngày 14/3/2016

BS.Tản 6h30-LHT BGH đi Hải phòng liên kết đào tạo BS.Hoa Đ,c Tản, Thu Anh, Trường, Tuấn LX TC-HC

Thứ 3

Ngày 15/3/2016

BS.Tản.

 

14h00- LHT

16h00- LHT

BGH làm việc với đ,c Nhân (LĐLĐ HN)

BGH làm việc với Bắc Giang

BS.Hoa

BS.Hoa

BGH.

BGH, đ/c Trường

TC-HC

TC-HC

Thứ 4

Ngày 16/3/2016

BS.Tản.

 

7h30 – LHT BGH dự lễ Hội làng Kim Văn, Kim Lũ… BS Hoa BGH, Phòng TC-HC TC-HC

Thứ 5

Ngày 17/3/2016

BS.Tản.

 

8h00-LHT

6h—16h

BGH đi Đông Anh (liên kết).

Mất điện (cả ngày)

BS Hoa BGH & đ,c Trường TC-HC

Thứ 6

Ngày 18/3/2016

BS.Tản.

 

9h00- LHT Giao ban cán bộ BS.Hoa Các trưởng, phó đơn vị TC-HC

Thứ 7

Ngày 19/3/2016

BS.Tản.

 

         

Thứ CN

Ngày 20/3/2016

BS.Tản.

 

         

                                                                                                                        HIỆU TRƯỞNG

 

                                                                                                                        (Đã ký)

                                                                                                                    BS.CK2. Lê Thị Hồng Hoa