Lịch tuần làm việc từ ngày 09/05/2016 đến ngày 15/05/2016

TRƯỜNG TRUNG CẤP Y DƯỢC

            LÊ HỮU TRÁC

ĐĂNG KÝ LỊCH TUẦN

Từ ngày 09/05/2016  đến  ngày 15/5/2016

 

Thứ, ngày tháng

Trực BGH

Địa điểm, thời gian

 

Nội dung công việc

Người chù trì

Thành phần tham gia

Đơn vị chuẩn bị

Thứ 2

Ngày 9/5/2016

-BS.Tản.

-PGS.Hoàn

B.viện Hoàn chỉnh hồ sơ BS.Hoa Các thành viên TC-HC

Thứ 3

Ngày 10/5/2016

-BS.Tản.

-PGS.Hoàn

 

B.viện Hoàn chỉnh hồ sơ BS.Hoa Các thành viên TC-HC

Thứ 4

Ngày 11/5/2016

-BS.Tản.

-PGS.Hoàn

 

Hải Phòng Tuyển sinh liên kết đào tạo PGS.Thu Anh đ/c Hoàn, Thu Anh, Trường TC-HC

Thứ 5

Ngày 12/5/2016

-BS.Tản.

-PGS.Hoàn

Hải Phòng Tuyển sinh liên kết đào tạo PGS.Thu Anh đ/c Hoàn, Thu Anh, Trường  

Thứ 6

Ngày 13/5/2016

-BS.Tản.

-PGS.Hoàn

9h00- LHT

 

-Giao ban Cán bộ.

-Hoàn chỉnh hồ sơ.

-BS Hoa.

-BS Hoa.

 

-Các đ,c Trưởng Phó đ.vị.

-Các thành viên

-TC-HC

-TC-HC

 

Thứ 7

Ngày 14/5/2016

-BS.Tản.

 

         

Thứ CN

Ngày 15/5/2016

-BS.Tản.

 

         

                                                                                                                        HIỆU TRƯỞNG

 

                                                                                                                        (Đã ký)

                                                                                                                  BS.CK2. Lê Thị Hồng Hoa