Lịch tuần làm việc từ ngày 07/03/2016 – 13/03/2016

TRƯỜNG TRUNG CẤP Y DƯỢC

            LÊ HỮU TRÁC

ĐĂNG KÝ LỊCH TUẦN

Từ ngày 07/03/2016  đến  ngày 13/03/2016

 

Thứ, ngày tháng

Trực BGH

Địa điểm, thời gian

 

Nội dung công việc

Người chù trì

Thành phần tham gia

Đơn vị chuẩn bị

Thứ 2

Ngày 7/3/2016

BS.Tản          

Thứ 3

Ngày 08/3/2016

BS.Tản.

 

8h00- LHT Thông qua đề án…. BS Hoa BGH, PGS.thu Anh, T,ký đ,c Kếp TC-HC

Thứ 4

Ngày 09/3/2016

BS.Tản.

 

5h30-18h35 BGH – đi công tác tại Cần Thơ BS.Hoa BS Hoa, PGS Thu Anh TC-HC

Thứ 5

Ngày 10/3/2016

BS.Tản.

 

         

Thứ 6

Ngày 11/3/2016

BS.Tản.

 

8h00- LHT Giao ban cán bộ BS.Hoa Các trưởng, phó đơn vị TC-HC

Thứ 7

Ngày 12/3/2016

BS.Tản.

 

9h00- B.giang BGH gặp học sinh K9 tại TC Y Dược Bắc Giang BS Hoa BGH & đ,c Trường TC-HC

Thứ CN

Ngày 13/3/2016

BS.Tản.

 

         

                                                                                                                        HIỆU TRƯỞNG

 

                                                                                                                        (Đã ký)

                                                                                                                    BS.CK2. Lê Thị Hồng Hoa