Lịch tuần làm việc từ ngày 04/04/2016 đến ngày 10/04/2016

TRƯỜNG TRUNG CẤP Y DƯỢC

            LÊ HỮU TRÁC

ĐĂNG KÝ LỊCH TUẦN

Từ ngày 4/04/2016  đến  ngày 10/4/2016

 

Thứ, ngày tháng

Trực BGH

Địa điểm, thời gian

 

Nội dung công việc

Người chù trì

Thành phần tham gia

Đơn vị chuẩn bị

Thứ 2

Ngày 04/4/2016

BS.Tản.PGS.Hoàn Thông qua chương trình Cục YHCT – BYT BS Hoa BM YHCT TC-HC

Thứ 3

Ngày 05/4/2016

BS.Tản.PGS.Hoàn

 

-9h45-19h30- 8h00-LHT -BGH – đi công tác tại Huế.-BGH làm việc tuyển sinh tại Trường Việt  Ba -BS.Hoa.-PGS Hoàn BS Hoa.PGS Hoàn, Thu Anh, BS Tản & một số CB,NV -TC-HC.-TC-HC

Thứ 4

Ngày 06/4/2016

BS.Tản.PGS.Hoàn

 

– Làm việc với Hội châm cứu Quảng Ngãi

-BGH làm việc với HV Y Dược cổ truyền VN

 BS Hoa

BS Hoa

BGH TC-HC

Thứ 5

Ngày 7/4/2016

BS.Tản.PGS.Hoàn 10h-LHT -BGH làm việc với ĐH Thành Đô BS Hoa BGH TC-HC

Thứ 6

Ngày 8/4/2016

BS.Tản.PGS.Hoàn -8h00- LHT.-10h00- LHT -Họp Hội đồng khoa học Trường.-Giao ban CB -BS Hoa.-BS Hoa -Các thành viên trong HĐ.-Trưởng phó đơn vị, BM -TC-HC-TC-HC

Thứ 7

Ngày 9/4/2016

BS.Tản. 

Thứ CN

Ngày 10/4/2016

BS.Tản. 

                                                                                                                        HIỆU TRƯỞNG

 

                                                                                                                        (Đã ký)

                                                                                                                  BS.CK2. Lê Thị Hồng Hoa