Lịch tuần làm việc từ ngày 02/05/2016 đến ngày 08/05/2016

TRƯỜNG TRUNG CẤP Y DƯỢC

            LÊ HỮU TRÁC

ĐĂNG KÝ LỊCH TUẦN

Từ ngày 02/05/2016  đến  ngày 8/5/2016

 

Thứ, ngày tháng

Trực BGH

Địa điểm, thời gian

 

Nội dung công việc

Người chù trì

Thành phần tham gia

Đơn vị chuẩn bị

Thứ 2

Ngày 2/5/2016

-BS.Tản.

-PGS.Hoàn

  Nghỉ bù      

Thứ 3

Ngày 3/5/2016

-BS.Tản.

-PGS.Hoàn

 

  Nghỉ bù      

Thứ 4

Ngày 4/5/2016

-BS.Tản.

-PGS.Hoàn

 

13h30 – LHT Tuyển sinh với Trường Việt – Ba PGS Hoàn -Đ/c Trường, PGS Thu Anh, PGS. Hoàn TC-HC

Thứ 5

Ngày 5/5/2016

-BS.Tản.

-PGS.Hoàn

  -Tuyển sinh với Trường CĐ y tế Hà đông.

-Tuyển sinh 2 trường THPT Gia lâm

-BS.Hoa.

-PGS Hoàn

-BGH.

-Các đ,c trong ban tuyển sinh

-TC-HC.

-TC-HC

Thứ 6

Ngày 6/5/2016

-BS.Tản.

-PGS.Hoàn

8h00-LHT

10h00- LHT

 

-Họp Hội đồng khoa học Trường

-Giao ban toàn trường

-BS.Hoa

-BS Hoa

-Các đ,c trong HĐ

-Toàn thể CB,NV, GV

-TC-HC

-TC-HC

Thứ 7

Ngày 7/5/2016

-BS.Tản.

 

         

Thứ CN

Ngày 8/5/2016

-BS.Tản.

 

         

                                                                                                                        HIỆU TRƯỞNG

 

                                                                                                                        (Đã ký)

                                                                                                                           BS.CK2. Lê Thị Hồng Hoa